(+995 32) 2 422 333
სამუშაო გრაფიკი: ორშ.-პარ. 10:00-19:00, შბ.- 10:00-17:00
კალათა
პროდუქტი: 0
ჯამი: 0 ლ.

ფასი
პარამეტრი
ბრენდი
ტიპი
პარსვის ტიპი
მუშაობა
ბადეების, საცმების რაოდენობა
დამატებითი მახასიათებლები
ფერი
გარანტია
სტატუსი

წვერსაპარსი

ყველაზე პოპულარული

წვერსაპარსები შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ტიპის და ფუნქციების მქონე. ძირითადად გამოყოფენ ორ მნიშვნელოვან მონაცემს : ნოტიო ან მშრალი პარსვისთვის განკუთვნილ, ელექტრო წვერსაპარს. წვერსაპარსის სწორი გამოყენებისათვის საჭიროა შევარჩიოთ შესაბამისი საპარსი თავაკი ( საცმი ) : თავაკის გარეცხვის შესაძლებლობით, ორმაგი პირით, თვითლესვის სისტემით, საცმები რომელიც არ საჭიროებს დაზეთვას და სხვა. შესაძლებელია წვერსაპარს გააჩნდეს დამატებითი ფუნქციები, მაგალითად ტრიმერის ფუნქცია. ეს ძალიან მოხერხებულია, რადგან ერთი მოწყობილობის ორი მიზნით გამოყენება ხდება. წვერსაპარსი ტრიმერის ფუნქციებით არის სხეულის სხვადასხვა ნაწილებისთვის.
ონლაინ მაღაზია Deals.ge -ში მოქმედებს საქართველოს ყველა წამყვანი ბანკების და შიდა განვადება. შეუკვეთეთ სახლიდან გაუსვლელად და ჩვენი კურიერი ნივთს მოგიტანთ ადგილზე, თბილისში მიწოდება უფასოა და ასევე გვაქვს მიწოდება მთელი საქართველოს მაშტაბით. ჩვენთან მუდმივად განახლებადი აქციები და ფასდაკლებებია სხვადასხვა სახის პროდუქტებზე.

wversaparsebi ShesadZlebelia iyos sxvadasxva tipis da funqciebis mqone. dZiriTadad gamoyofen or mniShvnelovan monacems : notio da mShrali parsvisTvis gankuTvnil, eleqtro wversapars. wversaparsis swori gamoyenebisaTvis saWiroa ShevarChioT Sesabamisi saparsi Tavaki ( sacmi ) : Tavakis garecxvis ShesadZleblobiT, ormagi piri, TviTlesvis sistemiT, sacmebi romelic ar saWiroebs dazeTvas da sxva. ShesadZlebelia wversapars gaaChndes damatebiTi funqciebi, magaliTad trimeris funqcia. es dZalian moxerxebulia, radgan erTi mowyobilobis ori mizniT gamoyeneba xdeba. wversaparsi trimeris funqciebiT aris sxeulis sxvadasxva nawilebisTvis.
onlain magazia Deals.ge -Shi moqmedebs saqarTvelos yvela wamyvani bankebis da Shida ganvadeba. SheukveTeT saxlidan gausvlelad da Chveni kurieri nivTs mogitanT adgilze, TbilisShi miwodeba ufasoa da aseve gvaqvs miwodeba mTeli saqarTvelos maShtabiT. ChvenTan mudmivad ganaxlebadi aqciebi da fasdaklebebia sxvadasxva saxis produqtebze.

ვრცლად